PASSION FOR SUCCESS

We believe in making endless possibilities.

เติบโตไปด้วยกัน

ที่จีทีซี เราให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นสิ่งแรกๆ เพราะเราเชื่อว่าทีมงานที่แข็งแกร่งจะนำพาให้บริษัทของเราเติบโตและประสบความสำเร็จ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และต้องการยกระดับขีดความสามารถของตัวเอง อย่ารีรอที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีทีซีและเติบโตไปด้วยกัน

ทีมงานจีทีซี

ธุรกิจของเราจะไม่สามารถก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จได้ถ้าปราศจากทีมงานที่มุ่งมั่น, กลมเกลียวและตั้งใจทำงาน เราให้ความสำคัญในการพัฒนา อบรม และ
ผลักดันบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรของเรา

Corporate

No job vacancy.

No job vacancy.

No job vacancy.

Application Lab Specialist

1 ตำแหน่ง
Job description +-
> QUALIFICATIONS ;
 • - เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษาปริญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร 3 ปีขึ้นไปและมีผลสำเร็จในการทำงาน
 • - สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • - มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความคิดเชิงธุรกิจ ทำงานเป็นทีม มองโลกในแง่ดีและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
 • - สามารถเริ่มงานได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
> SCOPE OF WORK ;
 • - ดูแลและทำงานพัฒนาสินค้าเพื่อนำเสนอและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • - ดำรงรักษาและสร้างชื่อเสียงในการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงของบริษัทฯและแผนก
 • - ร่วมกำหนด แนวทาง กลยุทธ์ สำหรับการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด
 • - ติดตามข่าวสารความเป็นไปของตลาดและการแข่งขันทั้งในส่วนสินค้าและคู่แข่งเพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนงานพัฒนาสินค้า
 • - รับผิดชอบงานพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงการเนินงานภาพรวมของแผนกทั้งในส่วนการดำเนินงานและต้นทุน ค่าใช้จ่ายของแผนก
 • - ดำเนินการตามเป้าหมายการทำงานส่วนบุคคลที่มีการกำหนดไว้
 • - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงานทั้งส่วนตัวและทีมงานอย่างสม่ำเสมอ
 • - ดำเนินงานอย่างเหมาะสมสำหรับส่วนงานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บังคับบัญชา

Senior Sales Executive – Assistant Sales Manager

2 ตำแหน่ง
Job description +-
> QUALIFICATIONS ;
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษาปริญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์งานขายสารปรุงแต่งกลิ่นรสหรือวัตถุดิบอาหาร 3 ปีขึ้นไปและมีผลสำเร็จในการทำงาน
 • - สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • - มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • - มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความคิดเชิงธุรกิจ ทำงานเป็นทีม มองโลกในแง่ดีและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
 • - สามารถเริ่มงานได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
> SCOPE OF WORK ;
 • - ดูแลและทำงานขายสินค้าของแผนกในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำรงรักษาและสร้างชื่อเสียงในการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงของบริษัทฯและแผนก
 • - ร่วมกำหนด แนวทาง กลยุทธ์และการวางแผนงานขายให้เป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแผนก
 • - ติดตามข่าวสารความเป็นไปของตลาดและการแข่งขันทั้งในส่วนสินค้าและคู่แข่งเพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนงานขาย
 • - รับผิดชอบงานขายโดยคำนึงถึงการเนินงานภาพรวมของแผนกทั้งในส่วนสินค้าคงคลังและผลกำไร
 • - ดำเนินการตามเป้าหมายการทำงานส่วนบุคคลที่มีการกำหนดไว้
 • - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงานทั้งส่วนตัวและทีมงานอย่างสม่ำเสมอ
 • - ดำเนินงานอย่างเหมาะสมสำหรับส่วนงานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บังคับบัญชา

Job description +-

ขนาดไฟล์สูงสุด 5MB และนามสกุล .pdf .jpg .png
กลับ