จีทีซี ได้รับเชิญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยาย 12 ชั่วโมงเต็ม กับรายวิชา Perfume and Flavor ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ (BSAC)