กิจกรรมสัมมนา “Introduction to The World of Perfumery” ซึ่งทางบริษัทจีทีซี จัดให้กับน้องๆนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัย  แบบ exclusive โดยทำความรู้จักและเรียนรู้ศาสตร์ของกลิ่น  รวมไปถึงวิธีการสื่อสารด้วยภาษาเฉพาะ, การฝึกใช้ประสาทสัมผัสทางการรับกลิ่น, และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจ ‘สุคนธศาสตร์’ หรือ “ศาสตร์แห่งน้ำหอม” มากยิ่งขึ้น