ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท จีทีซี จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการจัดสัมมนา โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ Cosmetic Recipe Workshop Perfume Creation Application ภายใต้ชื่องาน “เพราะความหอมออกแบบได้” ที่จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับบริษัท จีทีซี จำกัด เป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการ SME มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดมน้ำหอมเบื้องต้น รวมถึงการเลือกน้ำหอมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมเทคนิคการประเมินคุณภาพน้ำหอมในแต่ละผลิตภัณฑ์