Moisturizer Active & Anti-Irritant

พร้อมผลการทดสอบในเรื่อง

  1. Reduce Irritation with skin active ช่วยละลาย และลด irritation ใน active ingredients ได้แก่
    • Salicylic Acid
    • AHA กับ BHA
    • Allantoin
  2. Reduce Irritation with SLES เมื่อใช้ร่วมกับ SLES ช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดการทำให้ระคายเคืองโดย SLES
  3. Foam booster & Stabilizer in Surfactant base เมื่อใช้ร่วมกับ  SLES, CAB, Amphodiacetate ช่วยทำให้เกิดฟองได้เร็วขึ้น ฟองมีความคงตัวมากขึ้น