ในปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจเกี่ยวกับการรักษ์โลกมากขึ้น และยินดีเลือกใช้สินค้าจากแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ
น้ำมันปาล์มเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการปลูกต้นปาล์มส่งผลให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่ป่า และทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทำให้สัตว์ป่ามากมายได้รับผลกระทบอย่างเช่น ลิงอุรังอุตัง
ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรป มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย RSPO มากขึ้น
แล้ว RSPO คืออะไร?
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีหน้าที่ดูแลและให้การรับรองเกี่ยวกับการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรุกที่ป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า