ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Thailand Medical Tourism  Hub) ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างเต็มที่ แต่จริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่ กลับให้ความสำคัญกับเรื่องฐานะทางการเงินมากกว่าการมีสุขภาพที่ดี

จากผลสำรวจของ Mintel เกี่ยวกับมุมมองด้านสุขภาพพบว่า 3 อันดับแรกที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุดยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน
–  56% อยากมีสถานะทางการเงินมั่นคง
–  51% อยากมีอาชีพที่มั่นคง
–  49% อยากมีที่อยู่อาศัยของตนเอง
เรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับที่ 4 โดย  47% อยากมีรูปร่างที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลรูปร่างมากกว่าการดูแลสุขภาพโดยรวม
รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะสังคมเมือง ที่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ ความกดดันที่เพิ่มมากขึ้น  และการขาดแรงกระตุ้นในการดูแลตัวเอง ส่งผลให้การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับคนไทยส่วนมาก

เราจะทำอย่างไรให้คนไทยตระหนักรู้ว่า สุขภาพที่ดีนั้นนำมาซึ่งความมั่งคั่งที่แท้จริง “ Good Heath lead to Wealth, Bad Health has a Cost”